Практически резултати

Влияние на радиочестотното излъчване и Aires Defender Infinity върху ендогенната електромагнитна енергия
18.10.2016

Aires Defender Infinity & RFR
Ситуационно изследване: 46-годишна жена 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЪРВИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Ситуационно изследване: влияние на радиочестотното излъчване (RFR) и Aires Defender Infinity върху ендогенната електромагнитна енергия на 46-годишна здрава жена.Автор: Д-р Магда Хавас (Magda Havas), бакалавър, кандидат на науките
Изследване на външните условия и източниците на фина енергия
Trent University, 1600 West Bank Drive Peterborough, ON, K9J 7B8, Canada
mhavas@trentu.ca
5 септември 2015 г.УВОД
В последно време все повече и повече хора, които са били подложени на въздействието на различни форми на електромагнитна енергия, започват да боледуват. Такова "заболяване" се нарича микровълнова болест, неврастения, идиопатично заболяване и от неотдавна - хиперчувствителност/ свръхчувствителност към електромагнитни излъчвания (EHS). Продават се много изделия, които могат да помогнат на хората да понесат условията на електросмог, но само някои - не много - от тях са били изпитвани от независимо трето лице с цел да се провери дали отговарят на характеристиките, обявени от производителя. Целта на настоящото проучване е да провери обявеното от компанията American Aires Inc., че нейната "продукция гарантира защитата от вредните електромагнитни излъчвания". Тема на настоящото изследване е оценка на защитния екран Aires Defender Infinity (наричан по-нататък "защитен екран"). Като обект на изследването участва 46-годишна здрава жена с оплаквания от появата на изтощително главоболие по време на въздействието на някои типове радиочестотно излъчване (RFR). В хода на изследването са проверени реакциите й към радиочестотно въздействие, създадено от безжичен телефон 2.4 ГХц, Wi-Fi рутер и безжичен бейбифон със защитен екран и без екран в хода на двойно сляпо изследване. Това проучване е второто в серията изследвания на Aires Defender Infinity.

АНОТАЦИЯ
Влиянието на Aires Defender Infinity (т.е., на защитен екран), на изделието, което, според изявлението на производителя, защитава от вредно електромагнитно излъчване, било изпитано върху здрава жена на 46 години, която страда от главоболие под въздействието на радиочестотното излъчване (RFR). Тази жена участва в двойно сляпо изследване за въздействието на радиочестотното излъчване (RFR), създавано от безжична телефонна база с честота 2,4 ГХц, Wi-Fi -рутер и безжичен бейбифон. Фоновото въздействие се увеличава от по-малко от 0,04 мВт/м2 до примерно 700 мВт/м2. Защитният екран не променя количеството на RFR в околната среда, както и не оказва влияние върху нискочестотните електрически и магнитни полета, електрическите смущения или количество ток, протичащо през даденото тяло; стойностите на всички тези параметри са били достатъчно ниски. Систоличното артериално налягане се увеличава под въздействието на радиочестотното излъчване, но не се променя под действието на защитния екран. Изпитанието на ортостатичната устойчивост (вариациите) на сърдечния ритъм (HRV) показва известно незначително напрежение, свързано с РЧ въздействие, което става по-забележимо в пасивния стадий на HRV и след повторно радиочестотно въздействие. Експериментите оказват почти незначителни влияния върху параметрите на HRV. Реакция на сърдечно-съдовата система, измерена с MaxPulse, одобрено от FDA медицинско устройство клас II, при използването на защитния екран се подобрява съществено. Забелязват се подобрения при следните параметри: (1) диференциално-импулсен вълнови индекс, който дава представа за общото състояние на сърдечно-съдовата система; (2) ексцентрично свиване или мощност на свиването на кръвоносните съдове от страната на лявото предсърдие; (3) еластичност на артериите; и (4) остатъчен обем кръв в кръвоносните съдове след систоличното свиване на сърцето. Газоразрядната визуализация показва нарушение на енергийния баланс на тялото по време на радиочестотното въздействие, което се възстановява по време на използването на защитния екран. В заключение трябва да отбележим, че защитният екран Aires Defender Infinity, който се носи на врата не променя електромагнитните условия по някакъв измеряем начин, но подобрява параметрите на сърдечно-съдовата система и енергийното равновесие по време на радиочестотното въздействие.

Според резултатите на това изпитание характеристиките на състоянието на сърцето и кръвоносните съдове при радиочестотното въздействие са се влошили по следния начин: (1) DPI (диференциално-импулсният вълнови индекс), даващ представа за общото състояние на сърдечно-съдовата система и степента на остаряване на артериите; (2) EC (ексцентричното свиване), измерващо силата на свиване на съдовете от страната на лявото предсърдие, и (3) AE (еластичност на артериите). Всичките тези показатели се подобряват при използването на защитния екран и радиочестотното въздействие (фигура 1). Допълнителните подобрения се отбелязват по отношение на умственото напрежение. При прекратяване на радиочестотното въздействие и наличието на екран стресоустойчивостта и общата оценка на стреса се подобряват (фигура 1). Тези резултати за DPI, ED и AE се съгласяват с резултатите от предходната изпитвана жена (жена на 52 години), която участва в изпитанието с аналогичен протокол (Havas, 2015).
Aires Infinity RFR


Фигура 1. Графика на MaxPulse 1 за изпитване на защитен екран Aires Infinity Shield при радиочестотно въздействие върху 46-годишна жена. С цветни квадратчета са маркирани експериментите, които са показали подобряване на показателите (син цвят), влошаване на показателите (червен цвят) и най-лошия случай (черен цвят).


При изпитването на GDV отбелязахме съществено нарушение на равновесието на първата, втората и третата чакра при радиочестотно въздействие. Равновесието се възстановява при използването на защитния екран и радиочестотното въздействие (фигура 2). Подобна реакция се наблюдава и по отношение на енергийното равновесие на вътрешните органи и системи. Всичките тези резултати сочат потенциалното благоприятно въздействие на Aires Defender Infinity.
Bio-Well Chakras


Фигура 2. Графика на MaxPulse 1 за изпитване на защитен екран Aires Infinity Shield при радиочестотно въздействие върху 46-годишна жена. С цветни квадратчета са маркирани експериментите, които са показали подобряване на показателите (син цвят), влошаване на показателите (червен цвят) и най-лошия случай (черен цвят).


Субективните наблюдения също хармонизират с тези обективни резултати. Изпитваната жена се чувства по-добре при носенето на защитния екран, а чертите на лицето и демонстрират по-слабо напрежение.

публикувана на: 18.10.2016 06:11