Новини

Призив на учените за защита от въздействието на нейонизиращото електромагнитно поле
14.08.2015

До: Негово Превъзходителство, господин Бан Ки-Мун, Генерален секретар на Организацията на Обединените Нации
Уважаемата доктор Маргарет Чан, генерален директор на Световната Здравна Организация
Страните - членки на ООН

 

Международно обръщение

Призив на учените за защита от въздействието на нейонизиращото електромагнитно поле

Ние представяме учените, занимаващи се с изследването на биологичното въздействие и влиянието на нейонизиращите електромагнитни полета върху здравето на човека (non-ionizing electromagnetic fields – EMF). Въз основа на публикуваните изследвания, подложени на експертна оценка, ние изразяваме своята дълбока загриженост относно повсеместното нарастване на въздействието върху човека на електромагнитните полета, генерирани от електронни и безжични устройства. Към тези устройства, наред с другото, се отнасят радиочестотните излъчващи устройства, (radiofrequency radiation emitting devices – RFR), като например клетъчни и безжични телефони с базови станции, безжични мрежи, антени за радиоразпръскване, интелигентни измервателни уреди и "бебешки монитори", както и електрически прибори и инфраструктура, използвани за доставка на електричество, генериращи електромагнитно поле със свръх ниска честота (extremely–low frequency electromagnetic field – ELF EMF).

 
Научна основа на нашата обща загриженост

Многобройните напоследък научни публикации показаха, че влиянието, което електромагнитното поле оказва върху живите организми, е много по-силно от предвиденото в международните и националните нормативни документи. Въздействието на електромагнитното поле (ЕМП) води до повишен риск от ракови заболявания, клетъчен стрес, нарастване на количествата на опасни свободни радикали, генетични нарушения, структурни и функционални изменения в репродуктивната система, нарушаване на паметта и способността за обучение, неврологични разстройства и отрицателно влияние върху общото здравословно състояние на човека. Вредното въздействие не засяга само човечеството: ние получаваме все повече доказателства за вредното въздействие върху растенията и животните.

Основавайки се на получените резултати, ние се обръщаме към Организацията на Обединените Нации и към всички страни-членки на ООН, с молба да се обърнат към Световната здравна организация (WHO) да осигури твърдо ръководство в процеса на съдействие на разработването на по-строги препоръки относно защитата от ЕМП, въвеждане на мерки за предупреждаване и информиране на обществото за рисковете за здравето, и особено за рисковете за децата и развитието на плода. Бездействайки, СЗО не изпълнява своята роля на водеща международна здравна организация.

 
Международните препоръки за нейонизиращото електромагнитно поле (non-ionizing electromagnetic fields – EMF) не отговарят на изискванията

Стандартите за безопасност, установени от много различни организации, са недостатъчно ефективни за защита на обществото, и особено на децата, които в по-голяма степен са изложени на въздействието на ЕМП.

През 1998 година Международната комисия за защита от неионизиращото излъчване (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP) прие Ръководство за ограничаване на въздействието на променливите електрически, магнитни и електромагнитни полета (до 300 Hz)1. Това Ръководство е прието от СЗО и от много страни по света. СЗО призовава всички страни да утвърдят Ръководството на Международната комисия за защита от неионизиращото излъчване за осигуряване на хармонизиране на стандартите на международно ниво. През 2009 г. ICNIRP публикува изявление, в което се казва, че Комисията повторно потвърждава изводите, направени в Ръководството от 1998 г., понеже, според нея, в научната литература, публикувана от тогава, «не се представят никакви доказателства за отрицателното влияние на радиосигналите, ако тяхното ниво не надхвърля установените граници, поради което няма необходимост от незабавно преразглеждане на препоръките за ограничаване на въздействието на високочестотните електромагнитни полета»2. Независимо от все по-нарастващият брой на научните доказателства за обратното, ICNIRP прави същите изявления и днес. Според нас, препоръките на ICNIRP не осигуряват достатъчна защита на здравето на хората, понеже не засягат продължителното въздействие на ЕМП и ефектите от влиянието на ЕМП с ниска интензивност.

Класификацията на електромагнитните полета със свръх ниска честота и класификацията на радиоизлъчванията (radiofrequency radiation emitting devices – RFR) на Международната асоциация за изследване на рака (International Agency for Research on Cancer – LARC) са приети от СЗО през 2002 г.3 и 2011 г.4 , съответно. Според тази класификация, електромагнитното поле се отнася към възможните канцерогени за човека (група 2В). Независимо от резултатите от изследванията, проведени от Международната асоциация за изследване на рака, СЗО продължава да се придържа към мнението за недостатъчните доказателства, потвърждаващи необходимостта от намаляване на количествените нива на въздействие.

Доколкото отсъства единно мнение относно обосноваването на стандартите, приемани за предотвратяване на негативното влияние на ЕМП върху здравето на човека, ние препоръчваме да се проведе заседание на Програмата на Организацията на Обединените Нации за Околната Среда и да се създаде независим многопрофилен комитет за разглеждане на всички практики «за» и «против», алтернативни на действащите, които биха могли значително да понижат въздействието върху човека на радиочестотните и свръх нискочестотните полета. Обсъжданията в тази група трябва да бъдат прозрачни и безпристрастни. Независимо от голямото значение на участието и сътрудничеството на промишлеността в този процес, тя не трябва да изкривява самия процес на обсъжданията и достигнатите заключения. Тази група трябва да представи свой анализ на ООН и СЗО за организиране на предупредителни мерки.

 
Ние, също така, всички заедно молим:
  • Да се осигури защитата на децата и бременните;
  • Да се въведат по-строги ръководни стандарти и препоръки;
  • Да се стимулират производителите да разработват технологии, осигуряващи по висока безопасност;
  • Да задължат службите, отговорни за генерирането, преноса, разпределението и контрола на електроенергията, да поддържат съответното качество на електроснабдяването и осигуряват качествен електромонтаж за минимизиране на опасните блуждаещи токове;
  • Да предоставят пълната информация на гражданите за потенциалните рискове за здравето, които носи в себе си електромагнитната енергия, и да ги обучава в способите за намаляване на тези рискове;
  • Да провеждат разяснителна работа сред медицинските работници за биологическото въздействие на електромагнитната енергия, да ги обучават за методите за лечение на пациентите с повишена чувствителност към електромагнитното излъчване;
  • Правителствата на страните да осигурят финансирането на обучението и изследванията на електромагнитните полета и на тяхното въздействие върху здравето, които трябва да се провеждат независимо от промишлеността, и да изискват сътрудничество на промишлеността с изследователите;
  • Средствата за масова информация да съобщават за финансовите отношения между експертите и промишлеността при цитирането на мнението на тези експерти относно влиянието върху здравето и безопасността на технологиите, в които се използват уреди, излъчващи електромагнитно поле;
  • Да се организират «бели зони» (места, свободни от излъчвания).

1 http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
2 http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf
3 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80
4 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/

 
Дата на публикуване: 11 май 2015 г.

По всички въпроси, включително искания от висококвалифицирани учени за добавяне на имената им под възванието, моля да се обръщате към Елизабет Келли, магистър по хуманитарните науки, директор на EMFscientist.org на адрес info@EMFscientist.org.

 

Призивът е подписан от следните учени:

 

Австралия
Dr. Priyanka Bandara, Ph.D., Independent Environmental Health Educator/Researcher, Australia; Advisor, Environmental Health Trust and Doctors for Safer Schools
Dr. Bruce Hocking, MD, MBBS, FAFOEM (RACP), FRACGP, FARPS, specialist in occupational medicine; Victoria, Australia
Dr. Gautam (Vini) Khurana, Ph.D., F.R.A.C.S., Director, C.N.S. Neurosurgery, Australia
Dr. Don Maisch, Ph.D., Australia и други

 

Австрия
Dr. Michael Kundi, MD, University of Vienna, Austria
Dr. Gerd Oberfeld, MD, Public Health Department, Salzburg Government, Austria
Dr. Bernhard Pollner, MD, Pollner Research, Austria
Prof. Dr. Hugo W. Rüdiger, MD, Austria

 

Белгия
Prof. Marie-Claire Cammaerts, Ph.D., Free University of Brussels, Faculty of Science, Brussels, Belgium

 

Канада
Dr. Magda Havas, Ph.D., Environmental and Resource Studies, Centre for Health Studies, Trent University, Canada
Dr. Paul Héroux, Ph.D., Director, Occupational Health Program, McGill University; InvitroPlus Labs, Royal Victoria Hospital, McGill University, Canada и други

 

Китай
Prof. Huai Chiang, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University School of Medicine, China
Prof. Yuqing Duan, Ph.D., Food & Bioengineering, Jiangsu University, China
Dr. Kaijun Liu, Ph.D., Third Military Medical University, Chongqing, China и много други

 

Франция
Prof. Dr. Dominique Belpomme, MD, MPH, Professor in Oncology, Paris V Descartes University, ECERI Executive Director
Dr. Pierre Le Ruz, Ph.D., Criirem, Le Mans, France

 

Германия
Prof. Dr. Franz Adlkofer, MD, Chairman, Pandora Foundation, Germany
Prof. Dr. Hynek Burda, Ph.D., University of Duisburg-Essen,Germany
Dr. Horst Eger, MD, Electromagnetic Fields in Medicine, Association of Statutory Health Insurance Physicians, Bavaria, Germany
Dr. rer. nat. Lebrecht von Klitzing, Ph.D., Head, Institute of Environ. Physics; Ex-Head, Clinical Research, Fribourg Medical University, Germany и други

 

Индия
Prof. Dr. B. D. Banerjee, Ph.D., Fmr. Head, Environmental Biochemistry & Molecular Biology Laboratory, Department of Biochemistry, University College of Medical Sciences, University of Delhi, India
Prof. Jitendra Behari, Ph.D., Ex-Dean, Jawaharlal Nehru University; presently, Emeritus Professor, Amity University, India и много други

 

Италия
Prof. Sergio Adamo, Ph.D., La Sapienza University, Rome, Italy
Prof. Fernanda Amicarelli, Ph.D., Applied Biology, Dept. of Health, Life and Environmental Sciences, University of L'Aquila, Italy
Dr. Pasquale Avino, Ph.D., INAIL Research Section, Rome, Italy и много други

 

Япония
Prof. Tsuyoshi Hondou, Ph.D., Graduate School of Science, Tohoku University, Japan
Prof. Hidetake Miyata, Ph.D., Department of Physics, Tohoku University, Japan        

 

Руска федерация
Dr. Oleg Grigoriev, DSc., Ph.D., Deputy Chairman, The Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Russian Federation
Prof. Yury Grigoryev, MD, Chairman, Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Russian Federation
Dr. Anton Merkulov, Ph.D., Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Moscow, Russian Federation

 

Южна Корея
Prof. Young Hwan Ahn, MD, Ph.D, Ajou University Medical School, South Korea (Republic of Korea)
Prof. Kwon-Seok Chae, Ph.D., Molecular-ElectroMagnetic Biology Lab, Kyungpook National University, South Korea (Republic of Korea) и много други

 

Испания
Prof. Dr. Miguel Alcaraz, MD, Ph.D., Radiology and Physical Medicine, Faculty of Medicine, University of Murcia, Spain
Dr. Alfonso Balmori, Ph.D., Biologist, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León, Spain
Prof. J.L. Bardasano, D.Sc, University of Alcalá, Department of Medical Specialties, Madrid, Spain и други

 

Швеция
Dr. Michael Carlberg, MSc, Örebro University Hospital, Sweden
Dr. Lennart Hardell, MD, Ph.D., University Hospital, Örebro, Sweden и други

 

Швейцария
Dr. nat. phil. Daniel Favre, Association Romande Alert, Switzerland

 

Турция
Prof. Dr. Mehmet Zülküf Akdağ, Ph.D., Department of Biophysics, Medical School of Dicle University, Diyarbakir, Turkey
Prof. Dr. Halil Ibrahim Atasoy MD, Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Turkey и много други

 

Обединено Кралство Великобритания
David Gee, Associate Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, UK
Dr. Mae-Wan Ho, Ph.D., Institute of Science in Society, UK
Dr. Isaac Jamieson, Ph.D., Biosustainable Design, UK и други

 

Украйна
Dr. Oleg Banyra, MD, 2nd Municipal Polyclinic, St. Paraskeva Medical Centre, Ukraine
Prof. Igor Yakymenko, Ph.D., D.Sc., Institute of Experimental Pathology, Oncology & Radiobiology, National Academy of Sciences of Ukraine

 

Съединени Американски Щати
Dr. Martin Blank, Ph.D., Columbia University, USA
Prof. Jim Burch, MS, Ph.D., Dept.of Epidemiology & Biostatistics, Arnold School of Public Health, University of South Carolina, USA
Prof. David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, University of New York at Albany, USA
Prof. Simona Carrubba, Ph.D., Biophysics, Daemen College, Women & Children's Hospital of Buffalo Neurology Dept., USA
Dr. Zoreh Davanipour, D.V.M., Ph.D., Friends Research Institute, USA и много други

 

Също така и учени от следните държави:
Бахрейн, Бразилия, Хърватска, Египет, Естония, Финландия, Грузия, Гърция, Исландия, Иран, Израел, Казахстан, Нова Зеландия, Нигерия, Оман, Полша, Република Китай, Сърбия, Словакия

 

Пълния текст на призива и списък на всички учени, които са го подписали, можете да откриете на официалната страница: http://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal